Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy

Powiatowy Urząd Pracy
w Legnicy

ul. Gen. Władysława Andersa 2,
59-220 Legnica

tel. 76 722-52-10, 76 818 85 25
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Legnicy
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Formy aktywizacji » Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

kQsOew1uZSefweDcpOCudQ_2e5JB0kDXFxt8xlPR86Q

gzJEgc2ohWqPf686SYqH1ym7MzxKhcRs3iXTMJQqkj4

DK4yiN-pGTvfYa9lZyVde8dAIZF04cbOR3TUdWJEEA8

zEp7zP5LuXXMjbKGpg-Zal8a-JfjQpBjnaWiikHYNy4

--fCM4SAnAy7U2JzEnF20JCrUryoFtsoxrmQqtxl4pU

w2DzT7Z5XYPMPqyx8OAunyuSMtHyqMs0H_iH_xpTPsQ

qzDygXL9ouhOQRj1eEodw9SFa7_jfi-E4RleBZS-r2E

C36_4F7Vl6ju7QRCz1BGdLUtNgNe2JAHK6WIt3PKDUI

qclSc84mFC061k9BFm6mxgiPDZ7OckWKvEMijfJrX1I

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

(Ogłoszenie z dnia 15.01.2018r.)

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników w roku 2018

 

I. Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy w dniu 02.01.2018 r. otrzymał decyzję o ustaleniu limitu środków KFS na 2018 rok w wysokości 272.000,00 zł., tj. o 368.000,00 zł mniej niż w roku ubiegłym (nie wliczając kwoty rezerwy KFS w wysokości 150.000,00 zł).

 II. W 2018 roku obowiązują zasady naboru i rozpatrywania wniosków o przyznanie środków KFS określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2014 poz. 639, Dz. U. 2016 poz. 2155), zwanym dalej „rozporządzeniem” oraz „Kierunkowych wytycznych dla urzędów pracy” wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rok 2018. Treść w/w dokumentów dostępna jest na stronie internetowej Urzędu.

 III. Środki KFS można przeznaczyć na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 IV. Zasady naboru wniosków o przyznanie środków KFS w roku 2018.

1. Pracodawcy, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność na terenie powiatu legnickiego i miasta Legnicy składają wniosek o przyznanie środków z KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy. Pracodawcy z miasta i gminy Chojnów składają wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy - Filia w Chojnowie.

2. Do wniosku o przyznanie środków z KFS należy dołączyć:

1) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – jako załącznik w części VII wniosku,

 2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” lub „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie” – druk do pobrania łącznie z wnioskiem,

3) kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

4) program kształcenia lub zakres egzaminu:

program kształcenia ustawicznego (dotyczy kursów i studiów podyplomowych), musi zawierać m.in.:

 • a) nazwę formy kształcenia i sposób jego organizacji;
 • b) liczbę godzin kształcenia;
 • c) wymagania wstępne dla uczestników kształcenia;
 • d) cele kształcenia i sposoby ich osiągania;
 • e) plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar;
 • f) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
 • g) sposób i formę zaliczenia;

5) wzór dokumentu wystawianego przez realizatora usługi potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Wszystkie wnioski, które wpłyną w terminie ogłoszonego naboru będą oceniane. O terminie wpływu decyduje termin dostarczenia wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy (dotyczy także Filii w Chojnowie).

4. Termin naboru: od dnia 29 stycznia 2018 r. do dnia 09 lutego 2018 r.

5. Wnioski złożone przed rozpoczęciem lub po zakończeniu naboru nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone wnioskodawcy.

6. Wnioski należy składać na aktualnym druku dostępnym do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy: www.puplegnica.pl.

7. Wnioski należy składać w wersji papierowej (osobiście lub pocztą) lub elektronicznej (wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać: bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej).

8. Wnioski składane osobiście będą przyjmowane w wyznaczonym terminie naboru w godz. 7.00 – 15.00 odpowiednio w:

1) Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy, ul. Gen. Władysława Andersa 2, pokój 6, lub

2) Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy - Filia w Chojnowie, Rynek 20, pokój 6.

 V.Ocena wniosków zgodnie z rozporządzeniem oraz „Kierunkowymi wytycznymi dla urzędów pracy”

1. Wnioski oceniane są dwuetapowo:

1) ocena formalna;

2) ocena merytoryczna.

2. W przypadku gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony, Dyrektor wyznaczy termin nie krótszy niż 7 i nie dłuższy niż 14 dni na jego poprawienie.

3. Wnioski niepoprawione w wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia.

4. W przypadku niedołączenia do wniosku wymaganych załączników, wymienionych w pkt 2 ust. 1-5, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

5. Oceny merytorycznej dokonuje się po pozytywnej weryfikacji wniosku pod względem formalnym.

6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Urząd uzasadnia odmowę.

7. Przy ocenie merytorycznej wniosku będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) zgodność dofinansowania działań z ustalonymi priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018;

Dofinansowaniem ze środków KFS zostaną objęte wnioski, które spełniają wymagania przynajmniej jednego z poniższych priorytetów:

Priorytet 1 - wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania tego priorytetu powinien udowodnić, że wskazana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu legnickiego i miasta Legnicy, opierając się na badaniu: „BAROMETR ZAWODÓW” – wykaz zawodów deficytowych wraz z zestawieniem kodów zawodów branych pod uwagę w poszczególnych grupach dostępny jest w dokumentach do pobrania; Pracodawca wnioskujący o dofinansowanie kształcenia pracowników zatrudnionych na terenie innego powiatu niż powiat legnicki i miasto Legnica powinien wykazać, że zawód jest deficytowy dla powiatu miejsca wykonywania pracy.

 Priorytet 2 - wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;

Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania tego priorytetu powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami. Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie wiarygodnych dokumentów dołączonych do wniosku np. kopii dokumentów zakupu, decyzji dyrektora/ zarządu o wprowadzeniu normy ISO oraz logicznego i wiarygodnego uzasadnienia. Wsparciem można objąć jedynie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.

 Priorytet 3 - wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1 a prac o szczególnym charakterze – załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. 2008 Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.)

 2 )zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,

Nabywane w ramach kształcenia kompetencje będą oceniane pod względem zgodności z potrzebami lokalnego rynku pracy na podstawie badań i analiz, jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, w tym: monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, lista zawodów i specjalności oraz oceny sytuacji na rynku pracy sporządzanych na potrzeby powiatowej rady rynku pracy.

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do dofinansowania z KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

Ocenie podlegać będzie informacja zawarta w części V wniosku pkt K – porównanie ceny kształcenia ustawicznego z ceną podobnych usług oferowanych na rynku.

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

Certyfikat jakości usług posiadany przez realizatora kształcenia ustawicznego jest elementem pozwalającym premiować (wyżej oceniać) wnioski, w których realizator taki dokument posiada. Pod uwagę będą brane wszystkie powszechnie uznawane certyfikaty jakości usług, np. akredytacje, ISO. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) nie jest certyfikatem jakości usług. Brak certyfikatu nie jest powodem do odrzucenia wniosku.

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

Nie będą finansowane kursy, których realizator nie posiada stosownych uprawnień, tj. dokumentu, na podstawie którego prowadzi pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego (wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, odpowiednie PKD w CEiDG lub KRS).

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym;

Plany dotyczące dalszego zatrudnienia pracownika lub, w przypadku pracodawcy, informacja na temat planów co do działalności firmy w przyszłości, to informacja wspomagająca uzasadnienie wniosku, nie jest to formalne zobowiązanie.

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem przyznanego limitu.

W związku z otrzymaniem decyzji o przyznaniu limitu środków KFS w wysokości 272.000,00 zł, co stanowi zaledwie 39,5% z 678.800,00 zł (kwoty, jaką pracodawcy zgłosili w ankietach badających zapotrzebowanie na środki w roku 2018), Urząd wprowadza dodatkowe kryterium przyznawania środków KFS:

a) limit środków na jednego pracodawcę w wysokości nieprzekraczającej:

•dla mikroprzedsiębiorców – 20 tys. złotych,

•dla małych przedsiębiorców – 25 tys. złotych,

•dla średnich i dużych przedsiębiorców – 30 tys. złotych;

b) w dalszej kolejności, w celu objęcia wsparciem jak największej liczby pracodawców, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, Urząd zastosuje negocjacje treści wniosku w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu, z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usługi oraz zachowania racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

 

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

 • Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis

 

 

Priorytety MRPiPS na rok 2017:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Priorytety Rady Rynku Pracy (rezerwa KFS):

a)  wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury)

b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r., poz. 978)

 

Jakie koszty kształcenia ustawicznego pracowników mogą być dofinansowane z KFS?

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć  na:

 • określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS?

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca planujący inwestowanie w kształcenie ustawiczne musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.


Wniosek wypełniony w postaci elektronicznej przed przesłaniem do powiatowego urzędu pracy należy:

 • podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 • podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wniosek pobrany w postaci elektronicznej można też wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do właściwego powiatowego urzędu pracy.


We wniosku należy podać:

 • dane pracodawcy: nazwa pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacyjny REGON, oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według PKD, informacja o liczbie zatrudnionych pracowników, imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
 • działania do sfinansowania z udziałem KFS (określenie potrzeb pracodawcy, kursy, studia podyplomowe i egzaminy, badania lekarskie i psychologiczne, ubezpieczenie NNW), liczba osób według grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej, których wydatek dotyczy oraz termin realizacji; 
 • całkowita wysokość wydatków, która będzie poniesiona na działania związane z kształceniem ustawicznym, wnioskowana wysokość środków z KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę;
 • uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy
 • uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego;
 • informację o planach dotyczących dalszego zatrudnienia osób objętych kształceniem.

Uwaga: Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

 Obowiązki pracodawcy w związku z uzyskaniem dofinansowania kształcenia ustawicznego

Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KFS następuje na podstawie umowy zawartej ze starostą, która określi szczegółowo warunki wsparcia oraz obowiązki stron.

W umowie określa się:

 1. oznaczenie stron umowy i datę i miejsce jej zawarcia;
 2. okres obowiązywania umowy;
 3. wysokość środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów, o których mowa jest we wniosku o dofinansowanie;
 4. numer rachunku bankowego pracodawcy, na które będą przekazywane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz termin ich przekazania;
 5. sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków;
 6. warunki wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy;
 7. warunki zwrotu środków w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez uczestnika, zwłaszcza w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym;
 8. warunki zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
 9. sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy;
 10. odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej, które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 11. zobowiązanie pracodawcy do przekazania na żądanie starosty danych dotyczących:
 • liczby osób objętych działaniami finansowanymi z udziałem środków KFS, według płci, grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej, poziomu wykształcenia oraz;
 • liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu – finansowane z udziałem środków KFS;
 • liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs, studia podyplomowe lub zdały egzamin – finansowane z udziałem środków KFS.

Rozpatrzony pozytywnie wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS stanowi załącznik do umowy.


Uwaga: Pracodawca musi podpisać umowę z pracownikiem, który uczestniczy w kształceniu dofinansowanym środkami KFS. Umowa powinna określać m.in. zobowiązania pracownika, ponieważ nieukończenie kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS skutkuje dla pracodawcy koniecznością zwrotu otrzymanych środków.

 Realizacja postanowień umowy podlega kontroli starosty/ powiatowego urzędu pracy. Na żądanie pracodawca obowiązany jest udzielić informacji na temat: liczby osób objętych działaniami finansowanymi z udziałem środków KFS według płci, grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej oraz poziomu wykształcenia, liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu – finansowane z udziałem środków KFS oraz liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs, studia podyplomowe lub zdały egzamin – finansowane z udziałem środków KFS.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017, poz. 1065 z późn. zm.).
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 639);
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010 r.);
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1),
 • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9) oraz
 • rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L193 z 25.07.2007, str. 6)

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Telefon Adres e-mail  Adres
 Anna Pękala  76 7225217 PUP w Legnicy, Andersa 2, pok. 6
 Aleksandra Dolańska  76 7225217 PUP w Legnicy, Andersa 2, pok. 6
 Beata Ginda  76 8188525 wew. 26    Filia w Chojnowie, Rynek 20, pok. 6

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy [ 6 ]
plik w formacie PDF Barometr zawodów 15-01-18 09:58 8.07MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 8.07MB) pobierz
plik w formacie DOC KFS - wniosek 2018 15-01-18 09:57 463KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 463KB) pobierz
plik w formacie PDF regulamin przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 08-01-18 10:21 248.19KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 248.19KB) pobierz
plik w formacie PDF Rozporządzenie MPiPS 14-06-18 09:38 113.37KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 113.37KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik a - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 31-01-17 13:35 589.86KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 589.86KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik b - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de mini mis w rolnictwie 31-01-17 13:36 37.53KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 37.53KB) pobierz
Utworzono: 2014-07-01 12:11 | Redagował: Agnieszka Rybarczyk 2018-01-15 13:58
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6344
 • jodWmRI8xP9d7Th7Wa0vCWF-ml2MpJTURrnZDJE6ts4

 • 09rPu03tjGzbFp9Z_s1Mvheto5QR5lyqYCncgWTrhr8

 • VsxrWDZH-wL5bINfGB4oOtw__LzO3bDJrYwY3ZdhuO4

 • quySiU_EQnPoTxME-uPkmGfV4cyi8hN6yfapuhPpe6U

 • GvQN-P76n9ZaQhrQ6OVMEGgQX0qUjyGID-xmVCPPcWM

 • d1lwX2RDWrpJfiS8ujAMyHDGaYvca_XnQsoHXLSYdqA

 • 88xTqtLccCZyo-wVds5Iqo_LpJG47yaAMjCa-SUTU-Q

 • dGPVWjx_nKfEvJhsfAN7vmqOfAGBNl9MK7Wi-qDCkKQ

 • vXghS-Cg5NX-vzJpFCzkaBauF3V84zte-dIAZ6hCaSM

 • 8_vsZKuFdoDsMIyRvijUYwWgkPIG3_l3zKLOnq21h_4

 • tm_i7nv5Jvxkd8YO9OROvD-Dhi_ke0Afme_AHKtPLBo

 • FLp_9vtRvTxu4cF9nYHRrHUr0izR4paD-FGtImp4YWY

 • JwRCT4MKTtR25XFEEIOAvgjxyECVImPT7iVhjZwjejc

 • SFbrSsDH0HJ4hbGsAL-hIoKAXFagcQCUW3yd23sQd_c

 • q3s17k4YpoTfK46O1W1Gvd8YdXss4JmFzkvHz7GMVz0

 • 5omI9JGzCyE7wH1exuOKeJL3QfiqxF6ELDstf-os5EA

 • r0xPgl3FM4-CL87tW5nANBWwuqM1SCB1dYAx9tq6B8Y

 • J8HeK8SrfK_ddKfyFn1SUZngdBdS7hNASpL9bU4HH6g

 • XFkcTI5wN-oAKtypaCrri1sKJHD0T8PFzkO38aAsGY4

 • 4wF_BWVXWqd0QY-S7EHycypn_uYYWGOOgEmJGbZPx4E

Projektowanie stron: IntraCOM.pl