Dodatek aktywizacyjny

 

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i posiadającej prawo do zasiłku, która podjęła zatrudnienie bądź inną pracę zarobkową. Dodatek aktywizacyjny przysługuje, gdy:

  • bezrobotny z prawem do zasiłku podejmie z własnej inicjatywy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową – w tym przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości 50% zasiłku, przez połowę okresu w jakim zasiłek ten by przysługiwał,
  • bezrobotny z  prawem do zasiłku podejmie zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w wyniku skierowania przez urząd pracy i osiąga z tego tytułu wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia – w tym przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a wynagrodzeniem otrzymywanym (nie więcej jednak niż 50% zasiłku), przez połowę okresu w jakim przysługiwałby zasiłek.

 

Co należy zrobić, żeby otrzymać dodatek aktywizacyjny?

Osoby, które chcą ubiegać się o dodatek aktywizacyjny powinny złożyć wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (druk do pobrania w pokoju nr 4 i 8 lub ze strony internetowej: www.puplegnica.pl). Wnioski należy składać w pokoju nr 8 (I piętro) wraz z kserokopią umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innego dokumentu określającego podstawę do wykonywania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (oryginały do wglądu).

 

Warunkiem wypłaty dodatku aktywizacyjnego jest dostarczanie co miesiąc zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie pracy w poprzednim miesiącu, a w przypadku skierowania przez PUP do pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy – również zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia za ten miesiąc.

 

Przydatne informacje:

  • Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest od daty złożenia wniosku
  • Wypłata dodatku aktywizacyjnego odbywa się za dany miesiąc z dołu na rachunek bankowy
  • Okres pobierania dodatku aktywizacyjnego nie pomniejsza okresu zasiłku; po zakończeniu zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej można „powrócić” na zasiłek uzupełniający (po spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
  • Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje, jeżeli bezrobotny:

                       podejmie zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy do wykonywania robót                         publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub            doposażenia zostały zrefundowane ze środków Funduszu Pracypodejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem,
                         podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.

 

Podstawy prawne:

  • art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2013, Poz. 674 z późn.zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U.  z 2009 r., Nr 9811, poz. 1118 z późn.zm.) 

 

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego [ 2 ]
Wniosek o dodatek aktywizacyjny Wniosek o dodatek aktywizacyjny 2014-05-22 12:25:12 64KB
Zaświadczenie dla pracodawcy - do dodatku aktywizacyjnego Zaświadczenie dla pracodawcy - do dodatku aktywizacyjnego 2014-05-22 12:26:13 26KB

Projektowanie stron: IntraCOM.pl