Grafika : drukuj / nie drukuj
http://www.puplegnica.pl/lient/dotacje_na_podjecie_dzialalnosci_gospodarczej.html

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza, której dotyczy wniosek nie może być zgłoszona w Urzędzie Miasta lub Gminy przed podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy (uzyskaniem środków).

UWAGA !

W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy realizować będzie  ostatnią edycję

 projektu systemowego ”Aktywni zawodowo 2008”

 więcej informacji>>

 

Złożenie wniosku o przyznanie środków z Funduszu Pracy nie gwarantuje ich otrzymania.

Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi Centrum Integracji Społecznej (CIS) lub absolwentowi Klubu Integracji Społecznej (KIS) środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nie wyższej jednak niż 6- krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia a w przypadku, gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS środków nie może przekraczać 4- krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3- krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

 

Pod pojęciem „przeciętnego wynagrodzenia”, należy rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie obowiązujące w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r., Nr 153, poz.1227, z późn. zm.).

 

Osoba bezrobotna, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do PUP właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa.

 

 

 

Wniosek

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być uwzględniony przez starostę w przypadku spełnienia następujących warunków:

Wniosek, który jest podstawą do oceny i podjęcia decyzji musi być złożony na właściwym formularzu, wypełniony w sposób czytelny.

Wnioski osób bezrobotnych opiniowane są przez Komisję powołaną w drodze zarządzenia przez Dyrektora Urzędu.

O przyznaniu lub odmowie przyznania środków Dyrektor Urzędu powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych dokumentów niezbędnych do jego rozpatrzenia.

 

UWAGA!

Treść wszystkich aktów prawnych dotyczących przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dostępna na stronie internetowej w zakładce Akty prawne  

W Szczegółowe informacje dotyczące jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy, pok.16 oraz pod numerem tel. (76) 722-52-45. Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu lub wydrukować ze strony internetowej: http://www.puplegnica.pl.

Interesanci przyjmowani są w godzinach 7.00 do 15.00

 

 Poradnik dotyczący zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, rodzajach opodatkowania, sposobach zakładania spółek znajduje się na stronie www.biznesowy-poradnik.pl


  

Pliki do pobrania:

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej [ 4 ]
REGULAMIN Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków REGULAMIN Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków 2014-07-09 14:00:33 236.99KB
Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 2014-07-15 14:43:10 476KB
Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej- wersja PDF Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej- wersja PDF 2014-07-09 14:01:17 402.83KB
Zaświadczenie o zarobkach dla poręczyciela Zaświadczenie o zarobkach dla poręczyciela 2014-03-31 09:47:55 33KB