Rejestracja

Bezrobotny zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego , a jeżeli nie jest zameldowany – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

REJESTRACJA w PUP krok po kroku >>

 

Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2013 poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. 2012 poz. 1299):

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana - do PUP na którego obszarze działania przebywa (§ 2 ust.1pkt 1 rozporządzenia).

Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada zameldowanie na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym PUP jako bezrobotny (§ 5 ust. 3 rozporządzenia).

Powiatowy urząd pracy, przed zarejestrowaniem osoby jako bezrobotnej, sprawdza w rejestrze centralnym udostępnianym przez ministra właściwego do spraw pracy, czy rejestrująca się osoba nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy (§ 7 ust.1 rozporządzenia)

Rejestracja bezrobotnego następuje w dniu przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia, po poświadczeniu przez bezrobotnego własnoręcznym podpisem przekazanych przez niego danych i złożeniu, w obecności pracownika PUP i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: „Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego”(§ 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia).

 

  • Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji (§5 ust. 1-2 rozporządzenia):

1) dowód osobisty lub inny dokument tożsamości

2) odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

3) świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;

4) dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada;

5) osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów, o których mowa w pkt. 1- 4, przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.

 

  • Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przekazuje pracownikowi PUP w trakcie rejestracji następujące dane (§ 5 ust. 6 rozporządzenia):

1) imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;

2) obywatelstwo albo obywatelstwa;

3) numer PESEL;

4) imiona rodziców;

5) datę i miejsce urodzenia;

6) nazwisko rodowe;

7) stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy;

8) liczbę dzieci na utrzymaniu;

9) adres zameldowania na popyt na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;

10) wykształcenie;

11) ukończone szkoły;

12) zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;

13) poziom znajomości języków obcych;

14) posiadane uprawnienia zawodowe;

15) rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;

16) okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;

17) okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności; (w tym zaświadczenie o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tytułu wykonywania umowy zlecenia lub umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, zaświadczenie z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzenia działalności gospodarczej),

18) inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie; (w tym między innymi zaświadczenie z ZUS o wypłaconym zasiłku chorobowym, świadectwo zwolnienia z zakładu karnego lub aresztu śledczego, zaświadczenie z zakładu karnego lub aresztu śledczego o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tytułu wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności)

19) sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;

20) kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

21) fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;

22) numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.

Cudzoziemiec ubiegający się o rejestrację jako bezrobotny albo poszukujący pracy przekazuje pracownikowi PUP w trakcie rejestracji dane o których mowa w pkt 6 ppkt 1 i 2 oraz ppkt 4-22 , numer PESEL jeśli posiada oraz informacje o statusie o którym mowa w art. 1 ust 3 pkt 2 lit a-g i j-l oraz pkt 3 i 4 ustawy

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny może przekazać również numer telefonu i adres e-mail, celem ułatwienia kontaktu z urzędem pracy, oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w badaniach rynku pracy prowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia, organy administracji rządowej lub samorządowej lub na ich zlecenie.

Osoba zarejestrowana zawiadamia osobiście PUP o wszelkich zmianach w danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach, w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia. (§ 8 ust 9 rozporządzenia).

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkl 1-3 oraz ust. 2 i 3 rozp. lub odmowy przekazania wymaganych danych lub odmowy poświadczenia przekazany danych i oświadczeń w sposób określony w § 8 ust. 1 pkt 1 rozp. (§ 9 rozp.). W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta, mając na uwadze obiektywne okoliczności lub przeszkody uniemożliwiające przedłożenie kompletu dokumentów oraz wymaganych danych, może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów lub która nie przekazała wymaganych danych (§ 8 ust. 5 rozporządzenia).

Osobie ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny zakładana jest, w postaci elektronicznej, karta rejestracyjna bezrobotnego.

Jeżeli osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotna była wcześniej zarejestrowana w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, ponowna rejestracja polega na dokonaniu uzupełnienia lub modyfikacji danych dotyczących osoby istniejących w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. Jeżeli nie nastąpiła zmiana w danych przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przedkłada do wglądu pracownika powiatowego urzędu pracy dowód osobisty albo inny dokument tożsamości wraz z oświadczeniem, że przekazane uprzednio dane nie uległy zmianie.

Rejestracja bezrobotnego w urzędzie pracy wyłącza możliwość rejestracji w tym samym urzędzie pracy jako poszukującego pracy oraz posiadania takiego statusu przez okres posiadania statusu bezrobotnego.  

Powiatowy urząd pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłożenia dokumentów, o których mowa wyżej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor powiatowego urzędu pracy może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów

Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy dokonywana jest w pokoju nr 4 na parterze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00,
oraz w Filii w Chojnowie w pokoju nr 9 (I piętro).

 

 Elektroniczna rejestracja - link

 

Informacje na temat rejestracji można uzyskać pod nr telefonów:
Legnica: 76 722 52 29 lub 76 722 52 33
Chojnów: 76 818 85 25 wew. 10 lub 76 818 69 78 wew. 10

 

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonej godziny zgłaszania się do rejestracji elektronicznej, gdyż z przyczyn organizacyjnych nie gwarantujemy możliwości przyjęcia osób spóźnionych. W przypadku niestawienia się na wizytę rejestracyjną wszystkie podane uprzednio dane osobowe zostana usunięte.  

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy z dnia 12.11.2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 1299)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2013 poz. 674 z późn. zm.)

 

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Rejestracja w PUP [ 1 ]
Rejestracja w PUP Rejestracja w PUP 2014-02-05 13:28:02 274.31KB

Projektowanie stron: IntraCOM.pl